Dla Autorów

Wymogi redakcyjne – wskazówki dla autorów

Prosimy o nadsyłanie artykułów w formie elektronicznej (format Word lub Rtf.) na adres: welling@op.pl.

Artykuły powinny spełniać następujące wymogi formalne:

Abstrakt: Tekst artykułu naukowego powinien zostać poprzedzony streszczeniem (max. 100 słów), zawierającym informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Abstrakt, łącznie z tytułem należy przetłumaczyć również na język angielski.

Tekst: Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (tj. ok. 22 stron znormalizowanych, 40 000 znaków typograficznych). Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku – w zapisie wektorowym. Obowiązująca czcionka: Times New Roman, odstępy m. liniami: 1,5. Cytowanie i powoływanie się na innych autorów powinny być oznaczone w tekście przez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji (np. Nowak 2001). Pełną bibliografię należy dołączyć na osobnej stronie na końcu artykułu. Autorzy mogą również stosować metodę APA (APA Formatting and Style Guide, 5th ed., 2001).

Autorzy: Autor zobowiązany jest podać swoją afiliację oraz przesłać krótką informację do Noty o autorach.

Recenzje: O przyjęciu artykułu do druku decyduje opinia anonimowych recenzentów. Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Dostępność: Egzemplarze „Zeszytów Bałtyckich” dostępne są na zamówienie. Zapotrzebowanie można zgłaszać na adres: welling@op.pl. N.B.

Powyższe zasady nie dotyczą artykułów o charakterze popularno-naukowym, zamieszczonych w części „Z praktyki”.

Zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” w „Zeszytach Bałtyckich”

Redakcja „Zeszytów Bałtyckich” oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności (finansowania, organizacji badań etc) towarzyszących,  co oznacza, iż oczekujemy, iż Autorzy wraz z nadesłanym tekstem ujawnią wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem materiału ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Szczególnie naganne są praktyki określane jako „ghostwriting” i „guest authorship”, czyli nieujawnianie nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane opinii publicznej, a informacje o nich będą przekazywane do odpowiednich instytucji.

Dodaj komentarz