Procedura recenzowania

Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Bałtyckich” podlegają recenzji. Najpierw wstępnej oceny dokonuje redaktor tematyczny, który rekomenduje redakcji publikację artykułu. Następnie każdy artykuł jest wysyłany do niezależnego recenzenta, który anonimowo dokonuje recenzji wypełniając formularz recenzji. Jeśli recenzent zaproponują dokonanie poprawek, artykuł jest przekazywany Autorowi, który powinien poprawić go w ciągu 2 tygodni. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu, po uzyskaniu pozytywnej recenzji (lub naniesieniu proponowanych przez recenzentów zmian) podejmuje redakcja „Zeszytów Bałtyckich”.

Zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship” w „Zeszytach Bałtyckich”

Redakcja „Zeszytów Bałtyckich” oczekuje od Autorów respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności (finansowania, organizacji badań etc) towarzyszących,  co oznacza, iż oczekujemy, iż Autorzy wraz z nadesłanym tekstem ujawnią wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem materiału ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Szczególnie naganne są praktyki określane jako „ghostwriting” i „guest authorship”, czyli nieujawnianie nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i ujawniane opinii publicznej, a informacje o nich będą przekazywane do odpowiednich instytucji.

Dodaj komentarz